Förtroendevalda

Larsmo församling är en sjävständig församling. Vi hör till Borgå stift. Vart fjärde år väljer församlingens medlemmar ledamöter till  kyrkofullmäktige, som handhar det ekonomiska ansvaret för församlingen.

Fullmäktige väljer i sin tur ledamöter till kyrkorådet för två år i sänder. Kyrkorådet handhar den löpande verksamheten.

Fullmäktige väljer också medlemmar till direktioner, som tar hand om  förvaltningen av bl.a. diakonin, missionen, dagklubbs-,  barn- och ungdomsverksambeten. Också direktionernas ledamöter väljs för två år i sänder.