Dataskydd och datasäkerhet i Larsmo församling

Larsmo församling följer de förpliktelser som EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen infört om förpliktelser som en personuppgiftsansvarig har. De registrerades rättigheter beaktas i all verksamhet.

Kyrkorådet i Larsmo församling ansvarar för dataskyddet tillsammans med församlingsrådet och hela ledningen. Cheferna och de ledande tjänsteinnehavarna har sina egna ansvarsområden i dataskyddsfrågor som de ansvarar för. 

På denna webbsida finns samlad information om behandlingen av personuppgifter inom Larsmo församling, samt längst ner på sidan dataskyddsbeskrivningar för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Personregister

Församlingarnas verksamhet och skötseln av medlemskapsärenden kräver behandling av personuppgifter. Informationen i personregistren används för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna är konfidentiella, och kan inte överlåtas åt utomstående, om det inte finns någon laglig grund till det.

Vidare insamlas uppgifter som berör medlemskapet i församlingen och skötseln av medlemskapsrelaterade ärenden, såsom uppgifter om anmälningar till evenemang och olika typer av verksamhet samt därmed anknutna uppgifter. Dessutom kan vi för vår verksamhet samla in uppgifter som berör uträttandet av ärenden, beställningar, avtal och aktiviteter.

Den huvudsakliga informationskällan är den berörda personen själv. Därutöver kan vi få uppgifter ur befolkningsdatasystemet bl.a. för uppdatering av kontaktuppgifterna i medlemsdatasystemet.

Tilläggsuppgifter om personregistren, behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningarna gällande personregistren finns till förfogande i Larsmo församling.

Den registrerades rättigheter

En registrerad person har rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter och att få rätta felaktiga uppgifter. Den registrerade kan begränsa behandlingen av personuppgifterna i enlighet med lagstiftningen.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, om det inte gäller tryggande av församlingens eller en tredje parts intressen. Den registrerade har rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Larsmo församling
Besöks- och postadress: Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO
Tfn. 040 868 6950
Epost : larsmo.forsamling@evl.fi

Dataskyddsombud

Kustens IT-centrals dataskyddsombud Rauno Saarnio
E-post: gdpr.kustensit@evl.fi
Telefon: 040 310 0467
Adress: Ebba Brahe Esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Webbplatsernas dataskyddsbeskrivningar

Länk till webbsida med dataskyddsbeskrivningen för Klockaren - webbpublikationssystemet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Länk till webbsida med dataskyddsbekskrivningen evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons

Länk till webbsida med dataskyddsbeskrivningen för elektronisk beställning av ämbetsbevis